Opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI PRODAJE Polyduct doo

Porudžbina robe: Porudžbine kupaca primaju se elektronski putem, od strane ovlašćenih predstavnika Kupca, slanjem e-maila na adresu office@polyduct.rs (za distributere) svakog radnog dana u periodu od 8 časova do 16 časova. Porudžbenica koja je primljena nakon isteka radnog vremena smatraće se da je primljena narednog radnog dana, osim ukoliko Prodavac ne naznači drugačije u potvrdi Porudžbenice. Prodavac se obvezuje da će isporučiti robu u standardnom fabričkom pakovanju.

Ponuda: Naše ponude podrazumevaju, ukoliko drugačije nije ugovoreno, određene uslove u pogledu cena bez poreza na dodatnu vrednost, roka isporuke i količine, ocarinjeno na osnovu trenutno važećih carinskih, poreskih i transportnih propisa i tarifa. Svako povećanje ovih tarifa do trenutka isporuke idu na teret Kupca. Ovde se izričito izuzimaju oni ugovori koji su vezani posebnim ponudama. Kupoprodajni uslovi Kupca važe samo u slučaju, ukoliko su priznati s naše strane. Za slučaj da Kupac ima dospela potraživanja Prodavac zadržava pravo da ne izvrši isporuku poručene robe u skladu sa uslovima definisanim u prihvaćenoj ponudi.

Cene: Prodavac će fakturisati proizvode po cenama iz cenovnika važećeg na dan isporuke, odnosno uplate u slučaju avansnog plaćanja. Kod avansnog plaćanja za robu prema profakturi, ista se može preuzeti, odnosno, isporučiti isključivo nakon prijema potvrde poslovne banke Prodavaca o primljenoj uplati. Cene iz cenovnika su preporučne, ali neobvezujuće. Sve cene su veleprodajne, izražene u dinarima, po paritetu FCO Subotica utovareno u prevozno sredstvo (ukoliko drugačije nije ugovoreno). Prodavac može izvršiti promenu Cenovnika iz opravdanih razloga, bez saglasnosti Kupca, o čemu je dužan da obavesti Kupca.

Kvalitet robe: Kvalitet proizvoda, proizvedenih prema originalnoj tehnologiji, kontroliše se tokom proizvodnje. Prodavac garantuje Kupcu da su proizvodi u saglasnosti sa specifikacijama datim u poslednjim verzijama tehničkih listova proizvoda, koji su dostupni na zahtev Kupca.

Uslovi isporuke: Naručeni proizvodi raspoloživi u našem magacinu isporučuju se u roku do 15 radnih dana od prijema porudžbine, ukoliko poručenih proizvoda ima u svom magacinu u dovoljnim količinama, a u suprotnom će bez odlaganja obavestiti Kupca o najbližem datumu moguće isporuke. Rok isporuke počinje od datuma prijema porudžbenice, osim ako isporuka nije uslovljena avansnim plaćanjem ili prijemom garancije plaćanja od Kupca. Prodavac na zahtev Kupca može organizovati prevoz robe u ime i za račun Kupca, ili o sopstvenom trošku (ukoliko je tako ugovoreno). Minimalna količina za isporuku je standardno pakovanje definisano u Cenovniku, sa izuzetkom pojedinih materijala.

Reklamacija: Reklamacije za uočena vidljiva fizička oštećenja proizvoda i neadekvatan rok trajanja priznaju se u roku od osam (8) radnih dana od dana prijema robe. Za robu isporučenu brzom poštom sve nedostatke je potrebno uočiti i prijaviti neposredno prilikom preuzimanja robe (u skladu sa politikom poslovanja brze pošte). Potpisivanjem otpremnice prilikom preuzimanja robe kupac potvrđuje kvantitativnu ispravnost, naknadno uočene neadekvatne količine isporučenih proizvoda neće biti prihvaćene. Reklamacije za uočene nedostatke po pitanju kvaliteta proizvoda priznaju se do isteka roka trajanja isporučenog proizvoda. Reklamacija mora biti sastavljena u pisanom obliku uz priloženi komisijski zapisnik. Kupac se obavezuje da će pre prijema robe ispitati njenu upotrebljivost. U slučaju opravdane reklamacije, Prodavac ima pravo po vlastitom izboru, ili preuzeti robu s nedostatkom nazad i raskinuti ugovor, te vratiti novčanu naknadu po prodajnoj ceni ili uraditi knjižno odobrenje. U oba slučaja, podnošenje reklamacije ne oslobađa Kupca od obaveze plaćanja. U slučaju nepravilnog rukovanja robom ili neadekvatne obrade koje bi uzrokovale štetu, Prodavac je oslobođen bilo kakve obaveze prema Kupcu. Tehnička uputstva u pisanom i usmenom obliku obavezuju Kupca na odgovarajuće rukovanje robom i ne oslobađaju ga od odgovornosti od njegove obaveze da uputstvo proizvoda pre upotrebe ili prodaje detaljno prouči. Najviši iznos pojedinačne naknade štete za koju bi Prodavac eventualno bio odgovoran prema Kupcu ili trećim licima u vezi sa proizvodima koji su upotrebljeni na pojedinačnim predmetnom objektu na kome je nastala šteta ne može biti viši od dvostruke vrednosti proizvoda koji su upotrebljeni na pojedinačnom predmetnom objektu, ukoliko se dokaže da su ti proizvodi prouzrokovali štetu. Iznos ukupne naknade štete za koju bi Prodavac eventualno bio odgovoran prema Kupcu, ili trećim licima, u vezi sa proizvodima, bez obzira da li je nastao iz ili u vezi sa ovom garancijom, štetnom radnjom (uključujući i nehat), kršenjem zakonskih odredbi ili na drugi način, ne može ni pod kojim uslovima preći vrednost od 50,00% neto iznosa koji je fakturisan Kupcu (bez PDV) za proizvode koji su isporučeni Kupcu za najviše 12 meseci koji prethode datumu isporuke reklamiranih proizvoda.

Uslovi plaćanja: Plaćanje se vrši prema sledećim uslovima: 1) plaćanje unapred 2) mogućnost odloženog plaćanja uz obaveznu dostavu obezbeđenja plaćanja (overena i registrovana blanko menica uz ovlašćenje i kopiju depo kartona; bankarska garancija banke izdata od strane banke prihvatljive za Prodavca). Datumom nastanka obaveze plaćanja smatra se datum otpreme robe iz skladišta Prodavaca, a datumom plaćanja datum kada je uplata evidentirana na tekućem računu Prodavaca. U slučaju zakašnjenja plaćanja, Kupcu će biti obračunata zatezna kamata u visini zakonom propisane zatezne kamate. Za slučaj kašnjenja u plaćanju, obustave plaćanja, platežne nesposobnosti, otvaranja postupka likvidacije ili stečaja Kupca, Prodavac ima pravo da zatraži povrat robe, koja nije upotrebljena, s pravom zadržavanja vlasništva. Stavljanje na snagu zadržavanja prava nad robom ne znači raskid ugovora, već samo sredstvo osiguranja plaćanja.

Ostale odredbe: U slučaju značajnije promene vrednosti dinara u odnosu na euro ili značajnijih poremećaja na tržistu, Prodavac zadržava pravo promena cena bez prethodne najave. Povrat posebno naručene robe koja nije u cenovniku ili nije u standardnom programu nije moguć.

Kodeks ponašanja: Prodavac je dužan da se u svom poslovanju pridržava principa navedenih u Kodeksu ponašanja Polyduct doo

Lojalna konkurencija: Prodavac treba da postupa fer sa svim kupcima. Prodavac ne sme da razgovara, dogovara se, niti sarađuje sa konkurencijom u vezi sa strategijama, cenama, tržištima, klijentima, proizvodima, proizvodnjom ili drugim osetljivim tržišnim pitanjima. Takođe, zabranjeno je dogovaranje o preprodajnim cenama sa klijentima Polyduct-a, kao ni utvrđivanje fiksnih cena prema trećim licima u razgovorima sa distributerima.